W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Miejska Hajnówka będzie realizowała projekt pt. "Witamy w przedszkolu" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
Wartość projektu wynosi: 1.001.838,00 zł
Dofinansowanie projektu z EU: 851.162,00 zł
Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Hajnówka w trzech przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 2, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3 oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce przy ul. Reja 2.
Projekt skierowany jest do 249 dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym niepełnosprawnych oraz pięciu nauczycieli. Celem projektu jest wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań:

  1. Zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 i zatrudnienie 2 asystentów w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.
  2. Organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (terapia IS, zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne).
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pięciu nauczycieli, w zakresie  niezbędnym do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami.
  4. Realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących zainteresowania: matematyczne, informatyczne, badawcze i z języka angielskiego, w tym wyjazdy.
  5. Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 5 (dla dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola).

 Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania swojego udziału w projekcie oraz rodziców do zgłaszania dzieci do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w przedszkolach oraz w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1 – pokój 206), a także w wersji elektronicznej na witrynach przedszkoli: www.przedszkole2.fc.pl, www.przedszkole3.hajnowka.pl, www.przedszkole5.fc.pl oraz urzędu www.hajnowka.pl.

Wypełnione dokumenty, tzn. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz deklarację udziału w projekcie, należy złożyć w terminie od 5 do 19 sierpnia 2016 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rekrutacja do projektu „Witamy w przedszkolu”, za pośrednictwem poczty lub osobiście w w/w przedszkolach lub w biurze projektu.  

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu w poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

koordynator merytoryczny

Iwona Raszkiewicz

www.mapadotacji.gov.pl

pliki do pobrania (deklaracja udziału dziecka-plik pdf)   (deklaracja udziału nauczyciela-plik pdf)  (Formularz zgłoszeniowy dziecka-plik pdf) (Formularz zgłoszeniowy nauczyciela-plik pdf)